ESF atbalsts, Nodarbība, Nodarbību cikls, Pasākumi, Projekts

Tiek īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts “Darbnīcas eko intelekta attīstībai „Mana nākotnes pilsēta””

Biedrība „Good Mood Art” ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta programmas PuMPuRS atbalstu un ESF finansējumu īsteno jaunatnes iniciatīvas projektu “Darbnīcas eko intelekta attīstībai „Mana nākotnes pilsēta””, kas paredzēts Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vidusskolēniem. Projekta ietvaros no 7. aprīļa līdz maija mēneša otrai pusei Āgenskalna apkaimes teritorijā skolēni piedalīsies 10 eko darbnīcās. 

Organizētajās darbnīcās skolēni attīstīs jaunas domāšanas pieejas, apgūs sev un apkārtējai videi veselīgus paradumus, kā arī stiprinās motivāciju būt par aktīviem, zinošiem, atbildīgiem un radošiem Āgenskalna iedzīvotājam. Iesaistoties darbnīcās, skolēni iegūs vērtīgas zināšanas par vidi, pilsētplānošanu, līdzdalības iespējām sabiedrībai nozīmīgos procesos, kā arī attīstīs dažādas prasmes un spējas, piemēram, sadarbības prasmes, pašizziņu, radošumu, uzņēmīgumu, sistēmisku domāšanu, kritisko domāšanu, patstāvību, līderspējas.

Aktivitātēs piedalīsies dažādu klašu vidusskolas skolēni, bet aktivitātes vadīs profesionāļi, kuri katrs pārstāvēs noteiktu jomu, piemēram, arhitektūru, mākslu, vides aizsardzību, psiholoģiju, NVO u.c. Katra darbnīca sāksies ar kādu praktisku aktivitāti un noslēgsies ar diskusiju un grupas nodarbību. 

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts atbalsta vairākas aktivitātes, tostarp pasākumus, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri.


Ziņas saturs atjaunots: 10/04/2022/