ESF atbalsts, Lekcija, Nodarbība, Nodarbību cikls, Pasākumi, Projekts

Projekts, kurā jaunieši attīsta savas personības prasmes un iniciatīvu

Jau kopš aprīļa mēneša sākuma programmas “Pumpurs” ietvaros biedrība “Good Mood Art” organizē Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas jauniešiem dažādas darbnīcas. Līdz šim projektā “Darbnīcas eko intelekta attīstībai “Mana nākotnes pilsēta”” ir notikušas 6 aktivitātes. To ietvaros vidusskolēni piedalījās praktiskās darbnīcās un grupu nodarbībās, kas veicina personības prasmju pilnveidi un vienlaikus rosina jauniešus būt vides jautājumos zinošiem un aktīviem apkaimes iedzīvotājiem.

Kopš pirmās darbnīcas ir apritējis jau mēnesis, un tā laikā vidusskolēni ir bijuši vairākās pilsētvides ekspedīcijās, izmēģinājuši roku urbānajā skicēšanā, uzzinājuši, kas ir galvenie faktori, kas nosaka to, cik sakārtotā, labklājīgā vidē dzīvojam, kā arī guvuši izpratni par sabiedriskās iniciatīvas iespējām. Līdztekus darbnīcām jaunieši grupu nodarbībās diskutēja par dažādām pilsētvides attīstības tēmām, piedalījās lomu spēlēs, tādējādi trenējot spēju iedziļināties aktuālos tematos no dažādām perspektīvām, attīstīja prasmi izteikt argumentētu viedokli un sadarboties. Liela daļa no aktivitātēm bija saistītas ar sociālo prasmju daudzpusīgu attīstīšanu. Šīs prasmes ir īpaši svarīgas, kad domājam par iejušanos sabiedrībā, jebkurā kolektīvā, spēju sadarboties, arī paužot savas vajadzības un viedokli.

Visu programmas “Pumpurs” pasākumu ideja ir sniegt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Nereti tieši sociālie aspekti ir tie, kas nosaka jauniešu attieksmi pret skolu, mācībām. Taču apgūstot dažādas prasmes, pašrealizējoties un veidojot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem, tiek sniegts arī būtisks ieguldījums savas pašefektivitātes un pašapziņas stiprināšanā, kas ir tik pat svarīgi sekmīgam mācīšanās procesam.

Kā skaidro biedrības “Good Mood Art” dibinātāja un projekta idejas autore Marta Rubīna: “Projekta aktivitātes pēc savas būtības saskan arī ar biedrības vadmotīvu, kas uzsver to, cik liela loma emocionālās labklājības nodrošināšanā ir mūsu katra individuālai aktivitātei, pašrealizācijai. Mēs kļūstam apmierinātāki ar dzīvi, laimīgāki, kad līdzdarbojamies, izpaužamies savā radošumā.” Holistiska pieeja dažādu problēmu uzlūkošanā un ekoloģiska pieeja to pašu problēmu risināšanā ir aktuāla 21.gadsimta tēma. Kam gan vēl būt par lietpratējiem šajā tēmā, ja ne jauniešiem, kuri nākamie veidos un attīstīs dzīves telpu, vidi mūsu līdzās pastāvēšanai un mijiedarbībai.

Darbnīcas notiks arī visu maija mēnesi, turpinot iesaistīt jauniešus aizraujošās darbnīcās un dodot iespēju stiprināt dažādas savas personības prasmes.

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts atbalsta vairākas aktivitātes, tostarp pasākumus, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri.


Ziņas saturs atjaunots: 29/04/2022/